O podjetju

Podjetje CENTER ISI d.o.o. INVALIDSKO PODJETJE, ŠTORE posluje s statusom invalidskega podjetja od 01.06.1998 dalje. Od novembra 2000 je podjetje v 100 % lasti podjetja VALJI GROUP d.o.o. Štore in deluje kot povezana in odvisna družba.

Smo stabilno, visoko-tehnološko podjetje, ki je med najuspešnejšimi invalidskimi podjetji v državi.

Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je dvojno:

  • uspešno reševanje invalidske problematike v Štorah, predvsem pa v skupini Valji Group,
  • izdelava orodij ter delov za vgradnjo v različne stroje in naprave, strojegradnja, mehanska obdelava kovin.

Vizija

Postati želimo stabilno, visoko-tehnološko podjetje, ki bo med najuspešnejšimi invalidskimi podjetji v državi.

Vrednote

Na vseh področjih delovanja je naše vodilo spoštovanje zakonodaje ter ob nenehnem izboljševanju dosegati odlično kakovost proizvodov, storitev in poslovanja.

Vzajemnost je temeljno načelo naših odnosov med posamezniki, posameznimi deli podjetja in vodstvom podjetja. To nam zagotavlja skladen in uravnotežen razvoj posameznih delov podjetja in podjetja kot celote.

Svojo prihodnost gradimo na dolgoročnem zadovoljevanju interesov vseh udeležencev v organizaciji – lastnikov, kupcev, zaposlenih, družbene skupnosti, ob stalnem spodbujanju sposobnosti zaposlenih z materialnimi stimulacijami in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Strateške usmeritve

Vzdrževali bomo visoko donosnost naložb in investirali v projekte, ki nam prinašajo dolgoročen obstoj in razvoj podjetja ter zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Ohranjali in povečevali bomo število delovnih mest s posebnim poudarkom na zaposlovanju invalidov ter povečevali število produktivnih delovnih mest.

Zavedamo se, da naše delo vpliva na okolje, saj iz okolja jemljemo (razni materiali, energija, voda, plin) in vanj tudi vračamo; prah, odpadki, embalaža nabavljenih materialov, čistila, hrup, itd. Skrb za ustrezno ravnanje z okoljem je zato eden izmed naših ciljev. Ravnanje z okoljem zanima tudi naše kupce, saj poleg zahtev za kvaliteto proizvodov postavljajo tudi določene okoljske zahteve.

Na zaposlene v delovnem okolju prežijo tudi številne potencialne nevarnosti z vidika varnega dela in zdravja pri delu, ki jih želimo zmanjšati, hkrati pa tudi zmanjšati dejanske poškodbe. Zaposlenim bomo zagotavljali primerno opremljena delovna mesta ter varno in zdravo delovno okolje, ki bo izpolnjevalo zakonodajne in druge zahteve.

Novice

Livni voz za lažjo manipulacijo pri odlivanju valjev
Presoja po sistemu 9001 in 14001